Nomaksa

  • Kreditētāja piešķirtā iespējamā Aizdevuma summa ir no EUR 100,00 (simts eiro) līdz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši eiro).
  • Iespējamais Aizdevuma termiņš ir no 3 (trīs) līdz 60 (sešdesmit) mēnešiem.
  • Preces iegādei, kuras cena pārsniedz EUR 1 400,00 (viens tūkstotis četri simti eiro), var tikt izsniegts Aizdevums ne vairāk kā 90% (deviņdesmit procenti) apmērā no attiecīgās Preces cenas.
  • Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt kredītu.